1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre “Modni GIVE-AWAY” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje Medex d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »Medex« oz. »organizator«).

2. Posredovanje podatkov
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. oziroma storitve Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland oziroma storitvi Instagram. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov .

3. Privolitev
S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili nagradne igre sprejemajo tudi Splošne pogoje Instagram skupnosti. Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za nespoštovanje Splošnih pogojev Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki lahko nastanejo kot rezultat objave prispevkov na Instagram profilu. Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Instagram spletne strani ali aplikacije, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oziroma dogodkov, ki so zunaj organizatorjevega nadzora.

4. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Medex, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od objave nagradne igre na Instagram profilu Medex (https://www.instagram.com/medex.si/) dne 28. 3. 2019 do 1. 4. 2019 do 7:00 ure.

6. Sodelovanje v nagradni igri
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.
Nakup izdelkov podjetja Medex ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov . V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

7. Potek nagradne igre
V nagradni igri za pridobitev vstopnic LJFW udeleženec sodeluje tako, da
1 – všečka Instagram profil @medex.si (https://www.instagram.com/medex.si/) in
2 - pod objavo nagradne igre organizatorja na omrežju Instagram z dne 28. 3. v komentarju označi Instagram profil vsaj ene osebe
Opcijsko se lahko udeleženec v okviru nagradne igre dodatno poteguje tudi za nagrado Kolagena z vitaminom C v prahu (posebno pakiranje v vrečkah). V tem primeru udeleženec sodeluje tako, da
3 – prek svojega profila na omrežju Instagram objavi IG STORY z odgovorom na poziv »Kaj se skriva v tvoji torbici?«; za sodelovanje se šteje, če udeleženec v objavi uporabi hashtag #vmojitorbici in @medex.si.
V kolikor sodelujoči v komentar vpiše zgolj “sodelujem”, njegov komentar ne bo upoštevan. Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran pa je lahko samo enkrat.

8. Izbor nagrajencev
Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 1-em delovnem dnevu po zaključku nagradne igre s pomočjo računalniškega programa izžrebala tri (3) nagrajence, ki bodo za nagrado prejeli vsak po 2 vstopnici LJFW in enega (1) nagrajenca, ki bo za nagrado prejel izdelek Kolagen z vitaminom C v prahu (posebno pakiranje v vrečkah). Komisija bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Žreb ne bo javen. Pritožbe na končni izbor niso mogoče. Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

9. Nagrade
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Nagradni sklad vsebuje:
 
Nagrada Vrednost nagrade
1x 2 enodnevni vstopnici za LJFW – Ljubljana Fashion Week 1.4.2019 sponzorska vrednost 20€/vstopnico
1x 2 enodnevni vstopnici za LJFW – Ljubljana Fashion Week 2.4.2019 sponzorska vrednost 20€/vstopnico
1x 2 enodnevni vstopnici za LJFW – Ljubljana Fashion Week 3.4.2019 sponzorska vrednost 20€/vstopnico
1x Kolagen z vitaminom C v prahu (posebno pakiranje v vrečkah) 9,99 €

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad
Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade obveščen preko neposrednega zasebnega sporočila na Instagramu v roku 1-ega delovnega dne po izboru s pozivom, naj organizatorju pošlje ustrezne osebne podatke za prevzem nagrade (ime, priimek, rojstni datum, elektronski naslov, davčna številka). Na elektronski naslov nagrajenca bo organizator prek elektronskega naslova hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi: - vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov, davčna številka), - obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«. Izpolnjene in podpisane dokumente mora nagrajenec posredovati s priporočeno pošto na naslov Medex d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana ali na e-naslov najpozneje v roku 2-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev, s pripisom »Instagram nagradna igra«. V primeru, da se zmagovalec v roku 2-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Vstopnice za LJFW nagrajenec prevzame na registracijskem pultu LJFW (Ljubljana Fashion Week) po navodilih organizatorja. Praktično nagrado Kolagen z vitaminom C v prahu nagrajenec prejme po pošti. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli finančnega ali materialnega nadomestila.

Prenos nagrade na drugo osebo ni mogoč. Organizator ima pravico zahtevati, da kandidat v določenem roku na sedežu družbe organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da kandidat tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka, uporabniškega imena in IG story vsebine, opremljenega s hashtagom #vmojitorbici in @medex.si, na spletni strani www.medex.si, v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre, na časovnici Facebook ali/in Instagram strani organizatorja.

11. Obdavčitev nagrajencev
Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča. Organizator si pridržuje pravico. da lahko spremeni pravila nagradne igre.

13. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke.

14. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
  • podelitve nagrad.
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre, razen če sodelujoči izrecno dovoli uporabo svojih podatkov za izvajanje neposrednih trženjskih akcij in pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih ob podpisu vprašalnika o osebnih podatkih. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov .

15. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

16. Objava pravil
Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.medex.si.

17. Veljavnost pravil
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 28. 3. 2019, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani Medex.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 28. 3. 2019

Priljubljeni