1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre „ Zdrav zajtrk“ (v nadaljevanju: igra) je družba Medex d.o.o., Linhartova 49A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Posredovanje podatkov
Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjema Facebook Ireland, Ltd in Instagram Inc. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook Ireland, Ltd. ali Instagram Inc. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov .

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala v dveh delih: od 1. 9. 2018 do vključno 16. 9. 2018 do 23.59 ure po času organizatorja, ter od 17.9. do vključno 30.9.2018 do 23.59 na Facebook straneh Medex https://www.facebook.com/Medex/, na Instagram profilu Medex www.instagram.com/medex ter spletni strani www.medex.si.

4. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov
Z oddajo soglasja k tem splošnim pogojem udeleženec nagradne igre dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (npr. ime in priimek, elektronski naslov, mobilno številko) obdeluje v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

5. Sodelujoči
V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči).
V igri ne smejo sodelovati zaposleni družb Medex d.o.o., Linhartova 49A, 1000 Ljubljana ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb. Navedeni bodo iz natečaja izključeni s strani organizatorja.
Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom »Nagradna igra Zdrav zajtrk« na .

6. Potek sodelovanja
Posamezen sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje na dva (2) načina in sicer tako, da v času njenega trajanja:
  1. na elektronski naslov pošlje fotografijo zajtrka, ki jo je posnel sam in dopiše svoj elektronski naslov, ter izrecno privolitev za objavo fotografije na spletni strani Medex, Facebook strani Medex ali/in Instagram profilu Medex
  2. na družbenem omrežju Instagram (klasični Instagram, ne Instagram stories) objavi fotografijo zajtrka, ki jo je posnel sam, h kateri doda #medex in #privolitev, ki na nedvoumen način izraža dovoljenje za uporabo fotografije na spletni strani Medex, Facebook strani Medex ali/in Instagram profilu Medex
Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja se bo ob izbiri najlepša fotografije štelo, da je sodeloval le enkrat.
Med vsemi sodelujočih, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v roku treh (3) delovnih dni po zaključku vsakega od dveh delov nagradne igre izbrala najlepšo fotografijo zdravega zajtrka. O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku izbiranja najlepše fotografije ter nagrajencu. Zapisnika o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavlja pet predstavnikov organizatorja. Rezultati odločitve komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.

7. Nagrada
V nagradni igri bosta podeljeni dve nagradi, in sicer dvakrat po dve (2) visoki skodelici iz porcelana z motivom potiska po izbiri nagrajenca. Vrednost posamezne nagrade, ki bo podeljena dvakrat, znaša 15,80 EUR (z DDV).
Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.

8. Snemanje koriščenja nagrade – soglasje in prenos pravic
Sodelujoči ob prijavi k nagradni igri podajajo tudi soglasje in potrjujejo, da bodo za primer, da bodo izžrebani kot nagrajenec, v roku treh (3) dni od prejema obvestila o nagradi podjetju Medex sporočili svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov), kamor lahko prejmejo nagrado.
Sporočanje osebnih podatkov in privolitev k objavi fotografije na spletni strani Medex, Facebook strani Medex ali/in Instagram profilu Medex je pogoj za izročitev in koriščenje nagrade. V primeru, da nagrajenec zavrne možnost, da organizatorju sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov), postane v razmerju do takšnega nagrajenca organizator prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
 
9. Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade
Organizator bo nagrajenca obvestil o nagradi v roku treh (3) delovnih dni po zaključku prvega dela in drugega dela nagradne igre po elektronski pošti, lahko pa tudi preko neposrednega sporočila na omrežju Instagram.
Končni izid nagradne igre (ime in priimek nagrajenca) bo objavljen na Facebook strani Medex in na spletni strani www.medex.si.

10. Obdavčitev nagrad
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se sodelujoči strinja, da bo v primeru, da bo izbran kot nagrajenec nagradne igre, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju) posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku treh (3) dni od prejema obvestila o nagradi. V kolikor zmagovalec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do zmagovalca.
Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

11. Upravičenost do nagrade
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku treh (3) dni po objavi obvestila o nagradi, na poziv organizatorja preko elektronske pošte ali zasebnega sporočila na omrežju Instagram, sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.
V kolikor nagrajenec najkasneje v roku treh (3) dni po objavi obvestila ne posreduje svojih podatkov, ki jih Organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku treh (3) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrade glede na ta pravila in pogoje. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, izgubi pravico do nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:
● se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili
ali
● se tudi po obvestilu nagrajencev ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

12. Škoda in višja sila
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora preko spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Dokončnost rezultatov nagradne igre
Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

14. Interneta povezava
Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

15. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani
Organizator igre tudi ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih omrežij. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

16. Izločitev iz nagradne igre
Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

17. Pritožbe in reklamacije
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

18. Objava pravil
Pogoji igre so objavljeni na spletni strani www.medex.si.

19. Dopolnitve in spremembe teh pravil
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.medex.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov , s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Zdrav zajtrk«.

20. Veljavnost pravil
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 9. 2018, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani Medex.


V Ljubljani, dne 30. 8. 2018
Medex d.o.o.
 
 

Priljubljeni