Pravila, pogoji, nagrade in dobitniki sodelovanja v nagradni igri "Čebelam prijazen svet na DM teku za ženske«
1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre "Čebelam prijazen svet na DM teku za ženske« (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Pravila in splošne pogoje in da se z njimi strinja. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd., ki je lastnik omrežij Facebook in Instagram. 


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Medex. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na trg organizator nagradne igre, Medex d.o.o.


3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka na DM teku za ženske dne 26. 5. 2018


4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri 

Sodelujejo udeleženke ali udeleženci prireditve DM tek za ženske, ki objavijo fotografijo z izdelkom "Čebelam prijazen svet".  Ob objavi fotografije naj obvezno označijo @medex.si. V primeru, da nimajo javnega Instagram profila, objave ne vidimo in s tem avtomatsko ne sodelujejo v nagradni igri. 

5. Nagrade

  • 3 x skodelica Čebelam prijazen svet


6. Izbor nagrad         


Pregled objav bo 6. 6. 2018 na sedežu izvajalca izvedla komisija. Izbor ne bo javen. Podatki o nagrajencih bodo objavljeni najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku pregleda. Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma pregleda prijav.

O izboru odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku ter nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletni strani www.medex.si.7. Obveščanje o nagrajencih  

Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni prek Instagram privatnega sporočila. 
8. Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli osebno na sedežu organizatorja ali jim bodo vročene priporočeno po pošti  najkasneje v roku 45 (z besedo: petinštirideset) delovnih dni od izvedbe izbora. 

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti ipd. ) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.


Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se: 

  • pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  • tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.


9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje spletnega mesta www.medex.si,

  • vse ostale aktivnosti na www.medex.si,

  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.


10. Davčne obveznosti  

Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.


11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v na www.medex.si z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.


12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so na www.medex.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: .


13. Ostale določbe


Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 23. 5. 2018 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.medex.si ali na sedežu izvajalca. 

 Ljubljana, 23. 5. 2018

  

  

Priljubljeni