Pravila, pogoji, nagrade in dobitniki sodelovanja v nagradni igri "Medex - Čebelam prijazen svet«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »Medex - Čebelam prijazen svet« (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Pravila in splošne pogoje in da se z njimi strinja.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Medex. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na trg organizator nagradne igre, Medex d.o.o.


3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji od 3. 5. 2018 do vključno 31. 5. 2018.


4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri in nagrade

V žrebanju za nagrade:
 • 1 x kolo Pony Classic
 • 1 x pohodni čevlji znamke Alpina (ženski model Maya 633S1K ali Glacia 633R1K ali moški model Lama 623B1K ali Cromo Low 2.0 694Z1 ali Tropez 623C1K)
 • 10 x paket izdelkov Medex v vrednosti do 40 EUR
sodelujejo vse čitljivo in pravilno ter popolno izpolnjene nagradne kartice poslane do vključno 31. 5. 2018 (velja datum poštnega žiga) in originali ali kopije računov kot dokazilo o nakupu, poslani do vključno 31. 5. 2018 (velja datum poštnega žiga).

V primeru nepravilno, nečitljivo ali nepopolno izpolnjene nagradne kartice bo sodelujoči iz sodelovanja in žrebanja izločen. Prav tako bo izločen, če ne bo priložil originala ali kopije računa (v primeru nakupa), ne bo odgovoril pravilno ter čitljivo na nagradno vprašanje (v primeru, da izdelka ni kupil).

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletnih straneh www. medex.si ter v vseh trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno izjavlja, da je s pravili nagradne igre seznanjen in izjavlja da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se udeleženec zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

Nagradne kartice za sodelovanje v nagradni igri so na voljo v vseh trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Medex d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
 
 1. Način sodelovanja
V nagradni igri se sodeluje na 3 (z besedo: tri) načine:

a) Pravilno in čitljivo izpolnite nagradno kartico in pravilno odgovorite na nagradno vprašanje ter jo najkasneje do 31. 5. 2018 (velja datum poštnega žiga) po pošti, v frankirani kuverti, pošljite na naslov Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana s pripisom »Nagrada igra – Čebelam prijazen svet«.
V vsaki frankirani kuverti, poslani po pošti, je lahko le ena kartica.
Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor kartic pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad.
S poslano nagradno kartico se oseba strinja s pravili in pogoji nagradne igre.

b) Na naslov organizatorja, poleg čitljivo in pravilno izpolnjene nagradne kartice, pošljite original ali kopijo računa (ali več računov), kot dokazilo o nakupu izdelkov Medex v vrednosti najmanj 10 EUR (z besedo: deset eurov), po pošti,  v frankirani kuverti. V tem primeru ni potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje.
Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji v obdobju od 3. 5. 2018 do vključno 31. 5. 2018. S poslanim računom se oseba strinja s pravili in pogoji nagradne igre.
V vsaki frankirani kuverti, poslani po pošti, sta lahko le ena kartica in račun.
Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor kartic in računov pošlje), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad.
S poslano nagradno kartico in računom se oseba strinja s pravili in pogoji nagradne igre.

c) V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite izdelke Medex v vrednosti najmanj 10 EUR (z besedo: deset eurov) in pošljete original ali kopijo računa, kot dokazilo o nakupu izdelkov Medex, po pošti, v frankirani kuverti, vključno do 31. 5. 2018 (velja poštni žig). Na račun je treba pripisati osebne podatke (ime in priimek, naslov, pošta in kraj, telefon, e-naslov).
Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in Interspar v obdobju od 3. 5. 2018 do vključno 31. 5. 2018. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal določeno številko računa.
S poslanim računom se oseba strinja s pravili in pogoji nagradne igre.


6. Žrebanje nagrad         

Zaključno žrebanje bo 4. 6. 2018 na sedežu izvajalca izvedla komisija. Žrebanje ne bo javno.

O žrebanju odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja. 

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.
 
Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletni strani www.medex.si.


7. Obveščanje o nagrajencih  

Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na elektronski naslov, ki so ga navedli na nagradnem kuponu ali računu oz. kopiji računa. Dopolnitev, 30. 5. 2018: V kolikor sodelujoči ne bo posredoval e-naslova, bo obveščen na podlagi drugih kontaktnih podatkov, ki bodo zabeleženi na nagradni kartici. 
 
Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletnih straneh organizatorja.


8. Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli osebno na sedežu organizatorja (1. in 2. nagrada) ali jim bodo vročene priporočeno po pošti (3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. nagrada) najkasneje v roku 45 (z besedo: petinštirideset) delovnih dni od izvedbe žrebanja nagrad. Prejemnik 1. in 2. nagrade bosta o nagradi obveščena tudi po telefonu, na telefonsko številko, ki jo bosta navedla na računu in/ali nagradni kartici.

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
 • pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 • morebitne nepravilne račune,
 • morebitno nedospetje nagradnega kupona na naslov organizatorja,
 • morebitno nečitljivo in/ali neberljivo izpolnjene podatke na nagradnem kuponu,
 • (ne)delovanje spletnega mesta www.medex.si,
 • vse ostale aktivnosti na www.medex.si,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Davčne obveznosti  

Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.
 
Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.
 
V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.


11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi sodelujoči, ki izvajalcu pošljejo izpolnjeno nagradno kartico skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov za namen nagradne igre.
Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v na www.medex.si z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri »Čebelam prijazen svet« sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopni v trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji ter na www.medex.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev bo udeležence sodelujoče obveščal z objavami v trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji ter na spletnih straneh www.medex.si. Pravila in pogoji so dostopni na spletnih straneh

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: .

13. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 23. 4. 2018 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.medex.si in v trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji.
 

Ljubljana, 23. 4. 2018
 

Spremembe:
Dopolnitev, 30.5.2018: v točki 7. Obveščanje o nagrajencih  
 
 


 

Priljubljeni