Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne akcije »VEDNO JE PRAVI ČAS ZA LEPOTO! «

1. Kdo prireja nagradno akcijo
Organizator nagradne akcije »VEDNO JE PRAVI ČAS ZA LEPOTO!« je Salomon, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje, v nadaljevanju organizator; partner nagradne akcije pa je Medex, d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju partner.

2. Kdaj nagradna akcija poteka
Prijave na nagrado akcijo potekajo od 5. 3. 2018 do vključno 26.3.2018 in sicer preko prijavnic, poslanih z običajno pošto in e-pošto ter preko prijavnice na spletnih portalih svet24.si, njena.si in odkrito.si, na način kot je določeno v 4. členu te pogodbe .

3. Namen nagradne akcije
Namen nagradne akcije je promocija blagovnih znamk revij Zarja, Zvezde, Bodi zdrava in Ženska s strani organizatorja ter blagovnih znamk Kolagenlift, Beesecret in Medex s strani partnerja nagradne akcije. Poleg tega je namen nagradne akcije še pridobivanje baze potencialnih naročnikov na revije ter potencialnih kupcev izdelkov Kolagenlift in Beesecret, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji lahko bralke in bralci revij Zarja, Zvezde, Bodi zdrava in Ženska sodelujejo na sledeči način:

- izpolnijo prijavnico za sodelovanje v nagradni akciji in jo skupaj s svojo fotografijo pošljejo na naslov: Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje s pripisom: ZA NAGRADNO AKCIJO »VEDNO JE PRAVI ČAS ZA LEPOTO! »ali pa skenirano skupaj s svojo digitalno fotografijo z naslovom ZA NAGRADNO AKCIJO« VEDNO JE PRAVI ČAS ZA LEPOTO! » na naslov: in sicer najkasneje do 26. 3. 2018;

- izpolnijo prijavnico na spletnih portalih svet24.si, njena.si in odkrito.si.
- med prijavljenimi kandidat-i/-kami bomo 27. 3. 2018 izbrali 4 bralce/bralke, ki bodo dobili paket izdelkov Kolagenlift in Beesecret za testiranje in sicer v obdobju od 29. 3. 2018 do 20. 5. 2018;
- 29. 3. 2018 se sestanemo predstavniki organizatorja in partnerja nagradne akcije z nagrajen-ci/-kami na naslovu organizatorja nagradne akcije, kjer se podeli izdelke za uporabo oz. uživanje in razloži natanko potek in pravila sodelovanja. Nagrajen-ci/-ke podajo izjavo o stanju kože na obrazu in počutju, povedo zakaj so se odzval-i/-e na povabilo k sodelovanju pri nagradni igri ter kakšna so njihova pričakovanja. Nagrajen-ce/-ke se fotografira. 
- organizator objavi v revijah Zarja, Zvezde, Bodi zdrava in Ženska slike nagrajen-cev/-k in pogovor z njimi ob začetku akcije.
- 21. 5. 2018 se ponovno dobimo predstavniki organizatorja in partnerja nagradne akcije z izbranimi nagrajen-ci/-kami na naslovu organizatorja nagradne akcije, kjer se kandidatke fotografirajo - stanje po uporabi izdelkov KOLAGENLIFT IN BEESECRET, ter povedo kakšna je njihova izkušnja z uživanjem oz. uporabo izdelkov Kolagenlift in Beesecret. 
- organizator objavi v revijah Zarja, Zvezde, Bodi zdrava in Ženska slike in pogovor z njimi ob koncu akcije.
- ob zaključku prejme vsak nagrajen-ec/-ka še paket Medexovih izdelkov in VIP vabilo za 2 osebi na dogodek Pikniku pod klobuki, ki ga organizira revija Zvezde.

Ena oseba lahko pošlje več prijavnic na nagradno akcijo. Nagrajena pa dobi samo en paket izdelkov za testiranje.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve
Vsak-a nagrajen-ec/-ka nagradne akcije (skupno 4 bral-ci/-ke) s sodelovanjem v akciji prejme izdelke KOLAGENLIFT in BEESECRET na testiranje. Pred testiranjem se vsak nagrajen-ec/-ka oglasi 29. 3. 2018 na naslovu organizatorja nagradne akcije, kjer se fotografira in poda izjavo o stanju kože na obrazu in počutju. Pove zakaj se je odzval/-a na povabilo k sodelovanju pri nagradni akciji. Prav tako po preteku testiranja izdelkov, 21. 5. 2018, sledi ponovno snidenje na naslovu organizatorja nagradne akcije, kjer vsak-a nagrajen-ec/-ka poda opis svojih izkušenj z izdelkom. Organizator nagradne akcije poskrbi za fotografiranje nagrajen-cev/-k ter objavo reportaže v revijah: Zarja, Zvezde, Bodi zdrava in Ženska.

Partner nagradne akcije opise izkušenj – torej izjave nagrajen-cev/-k lahko uporabi pri svojih trženjskih aktivnostih v vseh medijih, in sicer časovno omejeno na obdobje 5 let ter krajevno neomejeno. Vsak nagrajen-ec/-ka prejme tudi paket izdelkov podjetja Medex, in sicer po zaključenem testiranju, in oddaji izjave ter fotografiranju.

Nagrajen-ci/-ke dobijo vstopnico za 2 osebi na dogodek : PIKNIK POD KLOBUKI, ki ga organizira revija Zvezde in je po svoji naravi zaprtega tipa.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za sodelovanje v sklopu akcije »Vedno je pravi čas za lepoto!« se potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja akcije in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na naslov, določen v 4. točki, poslali izpolnjeno prijavnico in svojo fotografijo.

Izbrane nagrajen-ce/-ke bo določila strokovna komisija v sestavi štirih predstavnikov Media24. Objava nagrajencev bo na www.odkrito.si in www.medex.si.

Predsednica komisije bo o poteku nagradne akcije in nagrajencih naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu organizatorja in partnerja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

7. Pristojnosti komisije akcije
Komisija akcije ima sledeče pristojnosti:
- Nadzor poteka akcije in določitev nagrajen-cev-k, v skladu s temi pravili nagradne akcije,
ukrepanje v primeru suma, da je kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te akcije.
- V kolikor komisija določen-ega/-o nagrajen-ega/-o sumi nespoštovanja pravil te akcije, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili akcije. Nagrajen-ec/-ka mora v tem primeru v roku 14 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil akcije s strani komisije, tej nesporno dokazati, na način, kot ga določi komisija. V kolikor nagrajen-ec/-ka tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
- Vsa komunikacija z nagrajen-ci/-kami se izvaja prek e-poštnega naslova.
- Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij nagrajen-cev/-k v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad
a. Prv-i/-a in drug-i/-a nagrajen-ec/-ka bosta prejel-a/-i: Kolagenlift v prahu 4 x, Beesecret serum 1 x, Beesecret krema 1 x v vrednosti 173,76 EUR.
b. Tretj-i/-a in četrt-i/-a nagrajen-ec/-ka bosta prejeli: Kolagenlift v stekleničkah 6 x, Beesecret serum 1 x, Beesecret krema 1 x v vrednosti 211,74 EUR.
c. Vsi štiri nagrajen-ci/-ke prejmejo ob koncu akcije paket izdelkov Medex.
d. Vsi štiri nagrajen-ci/-ke prejmejo ob koncu akcije vstopnico za dve osebi na letošnji dogodek: PIKNIK POD KLOBUKI, ki ga organizira revija Zvezde.

9. Objava sodelujočih in žrebanje
Izbor štirih nagrajen-cev/-k bo potekal na sedežu organizatorja Salomon, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje, v prisotnosti komisije, določene v 5. točki teh pravil in sicer ne glede na število prejetih prijavnic. V izboru se bodo upoštevale prijavnice prejete do vključno 26.03.2018 na naslova določena v 4. členu.

Izbran-i/-e nagrajen-ci/-ke bodo 27.3.2018 obveščeni o prejetju nagrade po e-pošti. Seznam nagrajen-cev/-k bo tudi objavljen na www.odkrito.si in www.medex.si. 

Komisija bo kandidate ponovno preverila, če so sodelovali v skladu s Pravili ter si pridrži pravico postopanja po 7. točki pravil. V primeru, da je nagrajenec diskvalificiran v skladu z 7. točko pravil, se izbor ponovi.

10. Splošno o nagradah in sodelujočih kandidatih
Vsi nagrajen-ci/-ke izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) ter fotografij in izjav na spletnih straneh organizatorja in partnerja, za kar od organizatorja in partnerja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ec/-ka v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ec/-ka tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v akciji.

Če se posamezni nagrajen-ec/-ka na obvestilo o izboru za sodelovanje v akciji »Vedno je pravi čas za lepoto!« ne odzove v 2 dneh, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemu sodelujočemu. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje partner. 

V skladu z navedenim, se nagrajen-ci/-ke strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena  ZDavP-2 organizatorju nagrade igre Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 2 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če izbrani nagrajen-ci/-ke organizatorju teh podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, od organizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator in partner sta v teh primerih prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izbranih nagrajen-cev/-k.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator in /ali partner odpovesta nagradno akcijo. O tem morata preko sodelujočih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator in/ali partner udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno akcijo oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

11. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni akciji lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
V nagradni akciji ne smejo sodelovati zaposleni v Salomon, d.o.o. in Medex, d.o.o. .

12. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne akcije. Nagrajen-ci/-ke nagradne igre tudi pristajajo na to, da se njihovi opisi izkušenj z uporabo KOLAGENLIFTA in BEESECRETA in njihove fotografije lahko uporabijo v nadaljnje marketinške namene organizatorja ter partnerja nagradne akcije in sicer časovno omejeno na 5 let in krajevno neomejeno.

13. Obveznosti iz naslova akontacije dohodnine na prejeto nagrado
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.
Davčne obveznosti za prejemnike nagrad
Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi organizator nagradne igre. 
Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. 
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo sami krili vsa morebitna doplačila dohodnine, vezana na prejeto nagrado. 
Sodelujoči nagrajenci so dolžni kot zavezanci za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini) organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko, in sicer najkasneje v roku 2 dni od prejema obvestila o nagradi. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v primeru odklonitve nagrade ali nepravočasno posredovanih predpisanih osebnih podatkov prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil (javne obljube nagrade). V tem primeru se nagrada ne podeli.

14. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo
Pravila nagradne akcije so na vpogled dostopna na spletnih straneh www.odkrito.si in www.medex.si

15. Uporaba osebnih podatkov                                           
Nagrajen-ci/-ke nagradne akcije dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov, fotografij in mnenj na spletnih straneh www.odkrito.si in www.medex.si ter v medijih partnerja in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne akcije. Nagrajen-ci/-ke se prav tako strinjajo, da, s sodelovanjem v akciji dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem udeleženec nagradne akcije dovoljuje podjetju organizatorja Salomon, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje in partnerja Medex, d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana, da kot upravljavca zbirke obdelujeta zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva.
Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko  Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje in Medex, d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

16. Reševanje pritožb in prevzem odgovornosti
Vse pritožbe rešuje organizator nagradne akcije. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence. Vse reklamacije v zvezi z izdelki iz Medexa rešuje partner nagradne akcije. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji. Prav tako organizator ne prevzema nikakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

Komisija ima pravico iz nagradne akcije diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni akciji so končne.

17. Pristojnost sodišča
Morebitne spore zaradi izvedbe natečaja ali v povezavi z njim rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

18. Tolmačenje pravil nagradne akcije
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi natečaja bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi natečaj kot celoto in ga z ustreznimi popravki ponovi.

19. Spremembe okoliščin 
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno akcijo. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne akcije v škodo sodelujočih. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni akciji: 5. 3. 2018.

Priljubljeni