Splošni pogoji nagradne igre »Osvoji Paket zdravja Medex!«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Osvoji Paket zdravja Medex!« je Medex d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Podeljevalec nagrad(e) je Medex d.o.o.


2. Potek nagradne igre in sodelovanje v njej

Nagradna igra poteka v spletni trgovini od 1. do 30. novembra 2017, v kateri sodeluje vsak, ki
 • opravi nakup nad 50 eur v Medex spletni trgovini
 • je državljan in rezident Republike Slovenije,
 • izpolnjuje tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 15 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Zakoniti zastopnik soglasje posreduje po pošti na naslov organizatorja nagradne igre (Medex d.o.o., Linhartova 49A, 1000 Ljubljana). 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali podeljevalcu nagrade ter njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…).
Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizator ugotovi, da:
 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre,
 • prijava udeleženca ni bila ustrezna.
 • Organizator si na zahtevo državnih organov pridržujejo pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.
 • Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.


3. Nagradni sklad

Nagradni sklad vsebuje:

Paket Medex izdelkov: Gelée Royale Super (12,99 eur), Sirup Smrekovi vršički (6,99 eur), Apilana Face (7,59 eur), Propolis Oral vodni (7,29 eur)

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati njene protivrednosti v denarju.
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.


4. Komisija nagradne igre

Komisija kot nadzorni organ nagradne igre izvaja nadzor nad potekom nagradne igre in določa nagrajence, v skladu s temi pravili nagradne igre.
Prav tako komisija nagradne igre ukrepa v primeru suma, da je udeleženec nagradne igre kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.
V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Udeleženec mora v tem primeru v roku 14 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil akcije s strani komisije, tej nesporno dokazati, na način, kot ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
Vsa komunikacija z udeleženci se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.
O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.


5. Določitev nagrajencev in njihovo obveščanje

En (1) nagrajenec, ki bo prejel nagrado, bo določen z žrebom.

Pritožba ni mogoča. Glavno žrebanje bo potekalo 1. decembra 2017 na sedežu organizatorja, pod nadzorom komisije nagradne igre.

Organizator bo nagrajenca obvestil po elektronski pošti.

Udeleženci nagradne igre se izrecno strinjajo z javno objavo seznama nagrajencev na spletni strani Medex in Facebooku.

Nagrajenec mora v 5 delovnih dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in organizatorju sporočiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. Nagrajenec lahko zahtevane podatke posreduje na elektronski naslov .

Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 delovnih dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

Prav tako udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre,
 • prijava udeleženca ni bila ustrezna.
V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti. Za datum izplačila nagrade se šteje datum osebnega prevzema pošiljke.

Nagrado lahko organizator nagradne igre na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer embalaža, ki vsebuje tekočino) ali je predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli finančnega ali materialnega nadomestila.
Prenos nagrade na drugo osebo ni mogoč. Organizator ima pravico zahtevati, da kandidat v določenem roku na sedežu družbe organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da kandidat tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oziroma objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oziroma plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakšnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.  


6. Obdavčitev  nagrajenca

Nagrajenec je davčni zavezanec. Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo), od katerega organizator nagradne igre kot plačnik davka obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca.
Nagrada, podeljena v nagradni igri je obdavčena kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 EUR (tretji odstavek 108. člena ZDoh-2). V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Dan izplačila nagrade predstavlja dan, ko je nagrajenec dejansko prevzel nagrado (osebno ali pošti).  

Obstaja možnost, da bodo nagrajenci zaradi prejema nagrade razporejeni v višji dohodninski razred. Organizator v zvezi s tem ne prevzema nobenih obveznosti.


7. Hramba dokumentacije

Dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre se hrani v skladu z naslednjimi določbami:

podatke o sodelujočih v nagradni igri hrani organizator nagradne igre v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07, v nadaljevanju ZVOP-1), in sicer v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in se nato zbrišejo;
podatke o nagrajencih nagradne igre hrani organizator nagradne igre v skladu z davčnimi in računovodskimi pravili, kar pomeni, da se hranijo najmanj 5 let;
splošne podatke o organizaciji in izvedbi nagradne igre ter pravila nagradne igre hrani organizator nagradne igre najmanj 3 leta.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.


8. Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre bo osebne podatke varoval skrbno in v skladu z določbami ZVOP-1.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili nagradne igre in dovolijo organizatorju nagradne igre uporabo osebnih podatkov za naslednje namene:
 • izvajanje te nagradne igre,
 • da v primeru izbora, organizator objavi ime in priimek na spletnih straneh družbe MEDEX/Facebook profilu družbe MEDEX, e-poštnih sporočilih nagradne igre  in drugih medijih,
 • za potrebe izvajanja internih marketinških raziskav,
 • statistične in tržne analize ter segmentacijo sodelujočih,
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij,
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Podatki se shranjujejo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, oziroma do preklica. Po izpolnitvi namena, oziroma v primeru preklica, se podatki v skladu z zakonom uničijo.
Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja (MEDEX d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov ali prek brezplačne telefonske številke 080 12 10). Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosita organizator.


9. Preklic sodelovanja

Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekličejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošljejo sporočilo organizatorju na elektronski naslov . Po prejemu tega sporočila, organizator udeleženca izključi iz sodelovanja v nagradni igri.


10. Pristojnost sodišča

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


11. Tolmačenje pravil nagradne igre

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.


12. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu . V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca oziroma po potrebi tudi druge udeležence.


13. Spremembe okoliščin

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.


14. Strinjanje s pravili in pogoji

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.
Pravila nagradne igre so objavljena na Medexovi spletni strani in  ter so ves čas trajanja nagradne igre dostopna in na vpogled vsem udeležencem.


15. Ostalo

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov .
Organizator in podeljevalec ne prevzema odgovornosti za:
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila, sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve;
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve;
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

 
16. Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje.Ljubljana, dne 30. 10. 2017


 

Priljubljeni