Splošni pogoji nagradne igre ob otvoritvi prenovljene spletne trgovine

1. Organizator nagradne igre ob otvoritve prenovljene spletne trgovine (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Medex, d.o.o., Linhartova  cesta 49 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Nagradna igra bo potekala od 14. 02. 2017 do vključno 21. 03. 2017, do 23:59 po času organizatorja.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo uporabniki spletnih strani , ki so starejši od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: naročniki).

Fizične osebe, ki so mlajše od 18 let, lahko v igri sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe Medex d.o.o., ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb.

4. Vsak obiskovalec spletne strani Medex.si, ki bo na spletni strani Medex.si od 14. 02. 2017 do vključno 21. 03. 2017 ustvaril uporabniški račun, bo imel možnost sodelovanja v nagradni igri.

5. Strokovna žirija bo najkasneje v petih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izmed vseh sodelujočih iz- žrebala dvanajst (12) nagrajencev (v nadaljevanju: nagrajenci).

Strokovna žirija bo sestavljena iz enega člana ustvarjalca igre tj. predstavnika organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo, da v primeru, da so med nagrajenci, organizator lahko objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu www.medex.si.
Organizator bo nagrajence o izidu žreba oz. nagradi obvestil na elektronski naslov, kot je naveden v uporabniškem računu na Medex.si.
Prevzem nagrade je možen na sedežu organizatorja, na naslovu Linhartova  cesta 49a, Ljubljana, ali po predhodnem dogovoru z organizatorjem na njegovem prodajnem mestu. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

6. Prvi nagrajenec bo prejel dve (2) vstopnici za ogled tekme Planica 2017 (v času od 23. do 26. 03. 2017), naslednji trije (3) nagrajenci bodo prejeli vsak en (1) izvod knjige Seksi lahke sladice, avtorja Simon in Sašo Šketa, naslednji trije (3) nagrajenci bodo prejeli rokovnik Medex, naslednjih pet (5) bo prejelo promocijsko denarnico in štampiljko Medex.
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku sedmih (7) delovnih dni po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja po elektronski pošti (iz enakega e-naslova, kot je zabeležen v uporabniškem računu na spletni strani Medex.si) ali prek telefona, sporoči zahtevane podatke in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.
V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. zakoniti zastopniki. V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku sedmih (7) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

7. Rezultati žrebanja in odločitev strokovne žirije so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).

Organizator bo za nagrajence, pri nagradah, katerih vrednost presega 42 evrov, od vrednosti nagrade, kot je določena v točki 6. pogojev, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca oz. njegovega starša ali zakonitega zastopnika v kolikor je nagrajenec mlajši od 18 let.

8. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in ki v imenu in na račun organizatorja kot upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

9. Organizator sme za vse namene, opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke sodelujočih za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi drugih pogodbenih razmerij s sodelujočimi.

10. Sodelujoči organizatorju dovoljujejo uporabo osebnih podatkov (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov) z namenom izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje enovic in drugega oglasnega gradiva.

Za namene kontaktiranja sodelujoči dovoljujejo uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

11. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne more sodelovati oz. uporabljati te nagradne igre.

12. Sodelujoče mladoletne osebe so kadarkoli v času trajanja igre na zahtevo organizatorja dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v igri. V kolikor soglasja ne predlo- žijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz igre.

13. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletnem mestu www.medex.si. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša tudi s temi pogoji.

15. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembo teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.medex.si za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov , s pripisom »Bitka nagradna igra«.
 
V Ljubljani, dne 14. 02. 2017
 

Priljubljeni