Novice

Datum :08.02.2017

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI
 
 
Veljavnost
 
“Splošni nabavni pogoji” veljajo za vsa naročila blaga, ki jih Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, Ljubljana (v nadaljevanju imenovan: “Kupec”) kupuje od dobavitelja blaga (v nadaljevanju imenovan: “Dobavitelj”).
 
 
Naročilo in sprejem naročila
 
Kupec dostavi dobavitelju pisno ali ustno naročilo, ki ga dobavitelj pisno sprejme v roku najkasneje 3 (treh) dni od dneva prejema naročila, razen če ni dogovorjen krajši rok. Z dnem sprejema naročila s strani dobavitelja se smatra kupno razmerje med kupcem in dobaviteljem za sklenjeno.
 
V primeru sklenitve pisne nakupne pogodbe med kupcem in dobaviteljem pa so ti “Splošni nabavni pogoji” sestavni del nakupne pogodbe, razen če niso z nakupno pogodbo v celoti ali deloma izključeni.
 
Razen teh “Splošnih nabavnih pogojev” oziroma pisne nakupne pogodbe, niso za kupca obvezujoči splošni pogoji dobavitelja, razen v primeru, da se je kupec z njihovo vsebino izrecno pisno strinjal.
 
 
Dobava blaga
 
Dobavitelj se obvezuje dobaviti blago skladno s proizvodnjo specifikacijo oz. potrjenim kakovostnim kriterijem in potrjenim naročilom, kjer je naveden tudi dobavni rok.
 
Kakršnekoli spremembe od proizvodne specifikacije, kakovsotnega kriterija in/ali dobavnih rokov so dovoljene le v primeru predhodnega pisnega soglasja kupca (kar velja tudi v primeru višje sile ali drugih izrednih in nepredvidljivih dogodkov, v kolikor je o njihovem nastanku kupca nemudoma obvestil, vendar največ za čas ki je enak času trajanju višje sile ali izrednega/nepredvidljivega dogodka).
 
Dobavitelj je dolžan blago (pakirano v embalažo, ki ustreza standardom in pripravljeno za odpremo):

  • ali izročiti prevozniku, tako da bo dostavljeno kupcu najkasneje na zahtevani dan dobave;

  • ali izročiti na odpremnem skladišču na dan dobave

 
Za zamudo pri izpolnitvi obveznosti bo dobavitelj za vsak dan zamude plačal pogodbeno kazen v višini 0,5 (pol odstotka) % vrednosti naročila, do največ 20% skupne vrednosti naročila.
 
 
Spremljajoča dokumentacija
 
Dobavitelj je dolžan k blagu, ki bo odpremljeno, priložiti naslednjo dokumentacijo:

  • dobavnica (na njej navedena številka naročnikovega naročila) s kodo in nazivom blaga

  • prevozni dokument glede na vrsto transporta (tovorni list, prevoznica)

  • serijski analizni list, sledljiv z oznakami na vsaki embalažni enoti

 
 
Cene in plačilni pogoji
 
Cene blaga so navedene v EUR in če ni drugače dogovorjeno vključujejo vse stroške in tudi davek na dodano vrednost.
 
Kupec se obvezuje izročeno blago plačati v roku najmanj 30 dni od dneva prevzema.
 
Glede ostalih plačilnih pogojev veljajo ustrezne določbe naročila oziroma pogodbe.
 
Dobavitelji izda račun najaksneje v roku 8 dni po prevzemu blaga. Na računu mora biti obvezno navedena številka naročilnice.
 
 
Odgovornost za napake
 
Odgovornost in nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja blaga preideta na kupca najkasneje s prevzemom blaga, razen če je z naročilom drugače določeno.
 
Če ni dogovorjeno drugače, je dolžan dobavitelj dostaviti blago kupcu na svoje stroške v skladu s klavzulo CIP skladišče kupca (Incoterms 2010).
 
Kupec je dolžan o očitnih napakah blaga dobavitelja obvestiti in reklamirati takoj ob prevzemu, skrite napake pa najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so bile odkrite.
 
Dobavitelj je dolžan upravičeno reklamirano ali manjkajoče blago čim prej nadomestiti z drugim, ki ustreza naročenemu blagu.
 
 
Varovanje poslovnih skrivnosti
 
Kupec je dolžan varovati poslovne skrivnosti dobavitelja, ki so označene kot poslovna skrivnost in  vse s tem povezane dokumente, ki jih pridobi od dobavitelja ter jih lahko uporablja izključno za namene realizacije svojih obveznosti ter jih brez predhodnega pisnega soglasja dobavitelja ne sme posredovati tretjim pravnim ali fizičnim osebam.
 
 
Varstvo podatkov
 
Za razmerje med kupcem in dobaviteljem veljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov.
 
 
Končne določbe
 
V primeru, da bi posamezna določila teh “Splošnih nabavnih pogojev” postala neveljavna, veljavnost preostalih pogojev ostane nespremenjena.
 
 
Pravo in reševanje sporov
 
Za razmerje med kupcem in dobaviteljem velja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN.
 
Spori med kupcem in dobaviteljem se rešujejo predvsem na miren način, če miren način reševanja ni uspešen, je za odprte spore pristojno sodišče v Ljubljani.
 
 
 
Ljubljana, 06.01.2017
 

Arhiv novic

Priljubljeni