Pravila in splošni pogoji sodelovanje v natečaju "Medexov natečaj na Cosmo konferenci 2017"

1. Organizator natečaja
Organizator natečaja "Medexov natečaj na Cosmo konferenci 2017" (v nadaljevanju »natečaj«) je podjetje MEDEX d.o.o., Linhartova cesta 49 A, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »Medex« oz. »organizator«).

2. Posredovanje podatkov
Natečaj ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v natečaju, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino natečaja je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z natečajem se obrnite na elektronski naslov .

3. Privolitev
S sodelovanjem v natečaju sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen natečaja
Namen natečaja je promocija blagovne znamke Medex in izvajanje trženjskega komuniciranja, in sicer na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje natečaja
Natečaj traja od dne 26. 9. 2017 do dne 26. 11. 2017 do 23.59 ure. 

6. Sodelovanje v natečaju
Pogoj za sodelovanje v natečaju je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v natečaju udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V natečaju lahko sodelujejo vsi udeleženci Cosmo konference 2017, ki bodo na Cosmo konferenci prejeli kupon z unikatno promocijsko kodo za nakupe v spletni trgovini www.medex.si.

V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v natečaju sodelujejo ob soglasju staršev oz. Zakonitih zastopnikov.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka natečaja prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov . V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

V natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju natečaja oz. V z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz natečaja izključeni s strani organizatorja.

7. Potek natečaja in izbor nagrajencev
V natečaju lahko sodelujejo vsi udeleženci dogodka Cosmo konferenca 2017, ki bodo na na dogodku Cosmo konferenca 2017 prejeli kupon z unikatno promocijsko kodo za nakupe v spletni trgovini www.medex.si.

Unikatna promocijska koda omogoča 15 % popust na vse izdelke blagovne znamke Medex, minimalna vrednost nakupa je 5 EUR. Vsak lahko prejeto unikatno promocijsko kodo deli na svojem kanalih (npr. blog, družbena omrežja).

Udeleženec, čigar koda bo največkrat uporabljena v spletni trgovini www.medex.si, v obdobju med 26. 9. 2017 in 20. 11. 2017, bo prejel vrednostni bon v višini 200,00 EUR, ki ga bo lahko porabil za nakup izdelkov blagovne znamke Medex v spletni trgovini www.medex.si.

V kolikor bo več udeležencev izenačenih po številu uporabljenih kod, bo nagrado prejel tisti, čigar koda bo zneskovno generirala najvišji znesek opravljenih nakupov.

Organizator si pridržuje pravico, da objave iz prejšnjega odstavka deli oz. objavi na vseh svojih komunikacijskih kanalih (družabna omrežja, spletna stran, letak, komercialna elektronska sporočila in drugo).

Komisija kot nadzorni organ natečaja izvaja nadzor nad potekom natečaja in določa nagrajence, v skladu s temi pravili natečaja.

Prav tako komisija natečaja ukrepa v primeru suma, da je udeleženec natečaja kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili tega natečaja.

V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja pravil tega natečaja, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili natečaja. Udeleženec mora v tem primeru v roku 14 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil natečaja s strani komisije, tej nesporno dokazati, na način, kot ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.

Vsa komunikacija z udeleženci se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih na natečaju so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Komisija bo izbor nagrajenca izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. 
Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

8. Nagrade
Vrednost nagrade znaša 200,00 EUR z DDV. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Organizator bo nagrajenca obvestil po elektronski pošti, ki jo je udeleženec navedel ob prevzemu unikatne promocijske kode. Sodelujoči na natečaju se izrecno strinjajo z javno objavo imena in priimka nagrajenca na www.medex.si.

Nagrajenec mora v 5 delovnih dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in organizatorju sporočiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. Nagrajenec lahko zahtevane podatke posreduje na elektronski naslov .

Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 delovnih dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
Prav tako udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
  • Udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
  • Je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja na natečaju,
  • Udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji natečaja,
V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

Nagrajenec bo nagrado prevzel v digitalni obliki, poslana mu bo po elektronski pošti.

Prenos nagrade na drugo osebo ni mogoč. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu družbe organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja na natečaju.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oziroma objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih ali drugih medijih) organizatorja natečaja brez pravice do nadomestila oziroma plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakšnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

10. Obdavčitev nagrad
Nagrajenec je davčni zavezanec. Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo), od katerega organizator natečaja kot plačnik davka obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca.

Nagrada, podeljena v nagradni igri je obdavčena kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 EUR (tretji odstavek 108. Člena zdoh-2). V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Dan izplačila nagrade predstavlja dan, ko je nagrajenec dejansko prevzel nagrado. 

Obstaja možnost, da bodo nagrajenci zaradi prejema nagrade razporejeni v višji dohodninski razred. Organizator v zvezi s tem ne prevzema nobenih obveznosti.
 
11. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo na natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja na natečaju. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo natečaj. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da natečaja, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

12. Izključitev iz natečaja
V primeru kršitve navedenih pravil natečaja si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz natečaja brez predhodnega opozorila. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz natečaja, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz natečaja se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. Se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade.

V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

13. Varovanje osebnih podatkov
Organizator natečaja bo osebne podatke varoval skrbno in v skladu z določbami ZVOP-1.
S sodelovanjem na natečaju udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili natečaja in dovolijo organizatorju natečaja uporabo osebnih podatkov za naslednje namene:
  • Izvajanje tega natečaja,
  • Da v primeru izbora, organizator objavi ime in priimek na spletnih straneh družbe MEDEX/Facebook profilu družbe MEDEX, e-poštnih sporočilih natečaja  in drugih medijih,
  • Za potrebe izvajanja internih marketinških raziskav,
  • Statistične in tržne analize ter segmentacijo sodelujočih,
  • Izvajanje neposrednih trženjskih akcij,
  • Pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.
Podatki se shranjujejo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, oziroma do preklica. Po izpolnitvi namena oziroma v primeru preklica se podatki v skladu z zakonom uničijo.

Pridobljene osebne podatke bo organizator natečaja uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja (MEDEX d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov ali prek brezplačne telefonske številke 080 12 10). Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi organizator.

14. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s tem natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Objava pravil
Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.medex.si.Kraj in datum objave pravil natečaja: Ljubljana, 26. 9. 2017
 

Priljubljeni