Pravila i opšti uslovi u nagradnoj igri »Dani Medex-a«


1. Podaci o organizatoru nagradne igre
Ovim pravilima se utvrđuje način organiziranja nagradne igre "Dani Medex-a" (u daljem tekstu nagradna igra), čiji je organizator privredno društvo Italgroup d.o.o., Stara cesta bb, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu organizator). Učešćem u nagradnoj igri, učesnik potvrđuje da prihvata Pravila i Opšte uslove i da je saglasan sa njima.
  
2. Prijenos podataka
Nagradna igra ni na koji način nije povezana, sponzorisana, podržana ili organizirana od strane Facebook Ireland, Ltd. Svi podaci i informacije potrebni za učešće u nagradnoj igri bit će dostavljeni organizatoru, a ni na koji način Facebooku Irska. Za sadržaj nagradne igre odgovoran je isključivo organizator. Za sva pitanja u vezi nagradne igre obratite se na e-mail adresu .
  
3. Svrha nagradne igre
Svrha nagradne igre je promocija brenda Medex. Oglašavanje i učešće u nagradnoj igri vrši se u skladu sa propisima o oglašavanju proizvoda koje stavlja na tržište priređivač nagradne igre, Italgroup d.o.o.
  
4. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traje od 01.11.2021.godine u 14:00 sati, pa sve do 10.11.2021.godine u 14:00h.
  
5. Ko može učestvovati
U nagradnoj igri mogu učestvovati punoljetne fizičke osobe sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koje imaju aktivan profil na Instagramu. Osobe mlađe od 15 godina će morati da daju pismeni pristanak roditelja za davanje ličnih podataka kako bi dobili nagradu.

Zaposleni u Italgroup doo, članovi njihove uže porodice (supružnik, supružnik, roditelji, djeca) i druga lica koja na bilo koji način neposredno učestvuju u realizaciji nagradne igre ili su na bilo koji način povezana s poslovanjem organizatora i članovi njihovih porodica ne smiju učestvuju u nagradnoj igri. Pravno lice ne može biti učesnik u nagradnoj igri. Lažni profili neće biti razmatrani. Kupovina nije uslov za učešće u nagradnoj igri.
 
6. Nagradni fond i učešće
Učesnici nagradne igre učestvuju u izvlačenju za Imunitet poklon za odrasle i Junior paket proizvoda.
 
Nagradni fond uključuje:
Nagrada Vrijednost
1x Paket za odrasle: Gelée royale super, Apisirup, Propolis Oral 61,80 KM
1x Junior paket: Gelée royale junior, Propolis oral junior, Multivitamin junior 59,10 KM

 
Nagrada će biti dodijeljena nasumično, slučajnim izborom. Svaki pojedinac može dobiti samo jednu nagradu. Učestvuju svi koji ispune uslove nagradne igre: Zaprate instagram profil @medex.bih i taguju 2 prijatelja u komentaru, te podijele objavu u obliku priče na svom Instagram profilu.
 
Pravila nagradne igre će biti objavljena na web stranici https://www.medex.si/ba/nagradne-igre za vrijeme trajanja nagradne igre. Učešćem u nagradnoj igri, učesnik izričito izjavljuje da je upoznat sa pravilima nagradne igre i izjavljuje da se s njima u potpunosti slaže. Učesnik se takođe obavezuje da će u potpunosti poštovati pravila nagradne igre.
  
7. Način učešća
Učestvuju svi koji ispune uslove nagradne igre „Dani Medex-a“. Uslovi nagrade igre su:
 1. Da se zaprati instagram profil @medex.bih
 2. Da se taguju 2 prijatelja u komentaru,
 3. Da se podijeli objavu u obliku priče na svom Instagram profilu
  
8. Nagradna igra
Konačna nagradna igra će se obaviti nasumičnim algoritmom. Održat će se 10. novembra 2021. godine u sjedištu izvođača radova u prisustvu tri člana komisije. Izvlačenje neće biti javno.
 
Odgovorno lice izvođača vodi evidenciju o izvlačenju, koja sadrži podatke o: datumu, vremenu i mjestu izvlačenja, prisutnim licima, toku izvlačenja i dobitnicima po redoslijedu izvlačenja. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, sačinjava se u jednom primjerku i čuva se kod izvođača. Organizator zadržava pravo izmjene datuma izvlačenja. Nagrade se ne mogu zamijeniti, isplatiti u gotovini ili prenijeti na treće lice. Rezultati izvlačenja su konačni. Žalba nije moguća.
 
Ukoliko dobitnici ne navedu ili ne daju svoje podatke ili su nepotpuno ili netačno navedeni i/ili ako se dobitnici ne mogu obavijestiti i/ili ako se utvrdi da nisu ispunili uslove za učešće u nagradnoj igri i/ili da su prekršili ove uslove i/ili ako ne ispunjavaju ili ne žele da ispune obaveze pod ovim uslovima, a sve to u roku koji odredi organizator, pobednik gubi pravo na nagradu.
 
9. Obavijest o dobitnicima
Rezultati izvlačenja će biti objavljeni na storiju na Instagram profilu kompanije Medex, @medex.bih i na web stranici www.medex.si/ba najkasnije 5 radnih dana nakon završetka izvlačenja. O nagradi, uslovima (rokovima i drugim uslovima) i načinu preuzimanja nagrade dobitnik će biti obavešten označavanjem u priči. Pobjednik se slaže da njegovo korisničko ime bude objavljeno na web stranici organizatora.
 
10. Prijem nagrada
Nagradu će dobitnik preuzeti u dogovoru sa organizatorom lično u sjedištu organizatora najkasnije u roku od 45 (jednom riječju: četrdeset pet) radnih dana od izvlačenja nagrada.
 
Ukoliko organizator u roku od 10 dana od trenutka kada je obavestio dobitnika o prijemu nagrade i pošalje mu obaveštenje da je izabran, iz bilo kog razloga (npr.: pobjednik izjavi da ne želi da primi nagradu, dobitnik ćija je email adresa netačna itd.) ne dobije od njega sve potrebne informacije, smatra se da dobitnik ne želi da prihvati nagradu i samim tim je organizator oslobođen svih obaveza u odnosu na dobitnika u okviru ove nagradne igre .
 
Organizator zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:
 • postoji opravdana sumnja u identitet podataka učesnika, ili
 • utvrdi da dobitnik ne ispunjava uslove navedene u ovim pravilima ili da je učestvovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uslovima nagradne igre, ili
 • nagrada ne može biti isporučena zbog netačnih podataka koje je dao pobjednik ili
 • ni nakon obavještavanja dobitnika, niko se ne javlja na prijem nagrade, prema uputama organizatora nagradne igre.
 
11. Isključenje odgovornosti
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
 • sve pogrešne aplikacije,
 • sve neuspješne prijave za nagradnu igru,
 • (ne)funkcionisanje web stranice www.medex.si/ba ili www.instagram.com,
 • sve ostale aktivnosti na www.medex.si/ba,
 • sve posledice koje bi učesnik pretrpeo usled učešća u nagradnoj igri,
 • bilo kakve posljedice korištenja nagrada.
 
13. Zaštita ličnih podataka
Svi učesnici koji uzmu učešće u nagradnoj igri zajedno sa ličnim podacima izričito su saglasni sa prikupljanjem ličnih podataka u svrhu nagradne igre. Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa članom 11. ovih Pravila i u skladu sa opštim aktima priređivača nagradne igre iz oblasti zaštite ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.) i Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). Dobitnik dozvoljava organizatoru nagradne igre da svoje lične podatke (ime i prezime) objavi na www.medex.si/ba radi obavještavanja o rezultatima izvlačenja ili prihvatanje nagrada.
 
Učešćem u nagradnoj igri "Dani Medex-a", učesnici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradne igre te da ih prihvataju i da se slažu. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće, ova pravila će se smatrati primarnim u odnosu na sve druge publikacije, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo organizator. Svi lični podaci biće zaštićeni u skladu sa opštim aktima priređivača nagradne igre i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.) i Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR).

Dobiveni lični podaci se koriste samo za potrebe nagradne igre i slanja poklona pobjednicima te u svrhu obavještavanja organizatora, ako je učesnik izričito pristao. Lične podatke organizator nagradne igre može koristiti isključivo u svrhe za koje su dobijeni. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i uvođenjem GDPR-a, učesnicima se garantuje pravo na uvid, prepisivanje, kopiranje, dopunu, ispravku, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji se na njih odnose. Učesnik nagradne igre odnosno njegov staratelj ili agent može u bilo kom trenutku pismeno zatražiti da se njegovi lični podaci dobijeni u nagradnoj igri privremeno ili trajno ukinu u svrhu direktnog marketinga. Zahtjev se šalje pisanim putem na adresu Italgroup d.o.o., Stara cesta bb, 71000 Sarajevo ili na . Najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, lični podaci učesnika će biti trajno izbrisani.
 
Učesnici nagradne igre potvrđuju da su upoznati sa ovim Pravilima, prihvataju ih i da su dali istinite podatke i obavezuju se da će postupati u skladu sa Pravilima i uslovima nagradne igre.
 
14. Pristup pravilima nagradne igre
Pravila i uslovi nagradne igre dostupni su na linku. Organizator nagradne igre zadržava pravo izmjene ovih Uslova ukoliko to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim mogućim izmjenama ovih Pravila i uslova učesnici će biti obaviješteni objavljivanjem na web stranici www.medex.si/ba.
 
Sva pitanja vezana za nagradnu igru ​​možete poslati organizatoru na sljedeću e-mail adresu: .
  
15. Ostale odredbe
Organizator ne snosi odgovornost za neblagovremene, nepotpune i netačne prijave. Odluka privređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi sa nagradnom igrom i pravilima koja se odnose na nju je konačna i odnosi se na sve učesnike.
 
Za sve eventualne sporove koji proizilaze iz nagradne igre, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Sarajevu.
 
Ova pravila važe od dana prijema pa nadalje, odnosno od 1. novembra 2021. godine i dostupna su učesnicima na web stranici organizatora www.medex.si/ba tokom nagradne igre.
 
Sarajevo, 1. novembar 2021
 

Omiljene